Kontaktní údaje:
E-mail: info@wellia.cz
Mobil: 605 387 848
Napište nám

Obchodní podmínky

WELLIA / OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě

WELLIA

Jana Součková

Mořinská

252 29 Karlík, Praha západ

IČ 73751081

DIČ CZ6861241320

 

 

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující odesláním závazné objednávky potvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky prodávajícího pro dodávku nabízeného zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí dobrými mravy a těmito obchodními podmínky, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Prodávající na svých internetových stránkách činí kupujícímu nabídku na uzavření smlouvy, kterou kupující přijímá tím, že vyplní veškeré požadované údaje a náležitosti uvedené v objednávkovém formuláři a tuto závaznou objednávku odešle prodávajícímu. Přijetí nabídky nabývá účinnosti písemným potvrzením objednávky prodávajícím.

Kupující může objednávku činit buď pomocí nákupní aplikace 24 hodin denně, nebo telefonicky každý pracovní den od 9:00 do 21:00 hodin, nebo pomocí e-mailu uvedeného na internetových stránkách obchodu. Každá objednávka bude prodávajícím bezodkladně potvrzena e-mailem nebo telefonicky.

Každá objednávka může být kupujícím zrušena telefonicky nebo e-mailem nejpozději do 2 pracovních dnů pokud uvede své jméno, e-mail, popis objednaného zboží (popř. obj. číslo). Zrušení objednávky prodávající potvrdí kupujícímu e-mailem nebo telefonicky.

3) OCHRANA INFORMACÍ

Prodávající prohlašuje, že veškeré kupujícím uvedené osobní údaje jsou považovány za důvěrné informace a zavazuje se je použít pouze k uskutečnění plnění smlouvy. Tyto údaje nebudou nijak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s distribucí či platební stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy pro dodání).

4) PLATEBNÍ PODMÍNKY

V online e-shopu jsou uvedeny všechny smluvní ceny včetně DPH. Cena nezahrnuje náklady spojené s dodáním zboží (poštovné a balné).

Kupující může kupní cenu prodávajícímu zaplatit následujícími způsoby: Dobírkou v místě určeném kupujícím v objednávce. Pokud celková hodnota zboží přesáhne 5.000,- Kč, musí být kupní cena předem zaplacena převodem na bankovní účet prodávajícího číslo 0529821319/0800.

Konečná cena bude uvedena v objednávce a zároveň v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny.

Návrh prodávajícího na dodání zboží za určenou cenu, učiněný při podnikatelské činnosti v katalogu v internetovém obchodě prodávajícího, je učiněn s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

V případě, že se v době ode dne, kdy bylo zboží kupujícím objednáno, do dne, kdy prodávající objednávku potvrdí, dojde k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného zboží ze strany dodavatele prodávajícího, má prodávající právo v potvrzovacím e-mailu navrhnout odlišnou kupní cenu zboží. Smlouva pak bude uzavřena pouze v případě, že tento návrh kupující neprodleně prodávajícímu potvrdí.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Poštovné a balné je v rámci České republiky v ceně 155 Kč. Zásilka bude dopravena pomocí zásilkové služby GLS.

U objednaného zboží s místem dodání mimo Českou republiku účtujeme poštovné dle aktuálního sazebníku přepravce dle váhy zboží.

6) DODACÍ LHŮTA

Obvyklá dodací lhůta je 3 pracovní dny od potvrzení objednávky a u zboží v hodnotě nad 5.000,- Kč od zaplacení. V případě, že některé zboží nebude skladem, činí dodací lhůta 1 - 2 měsíce.

7) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Je-li kupujícím spotřebitel, má právo v souladu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dnů od převzetí zboží. Do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy je kupující povinen zaslat nebo předat prodávajícímu zboží, které od něho obdržel, kupující pak ponese náklady spojené s navrácením zboží.

Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Kupující, který je spotřebitel, však nemá právo od smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem (tj. u smluv na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, u smluv na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i u smluv na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, u smluv na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii).

V případě odstoupení od smlouvy vrátí kupující prodávajícímu zboží úplné, nepoškozené, čisté, s kompletní dokumentací, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Pokud tuto povinnost kupující nesplní a zboží bude nekompletní nebo poškozené, má prodávající právo vrácenou kupní cenu přiměřeně snížit. 

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než bude zboží prodávajícímu vráceno nebo kupující prodávajícímu prokáže, že mu zboží odeslal, všechny peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání zboží (pokud bylo kupujícímu zboží dodáno zdarma), které od něho na základě této smlouvy přijal.

8) UPLATNĚNÍ PRÁV Z VAD

Prodávající odpovídá kupujícímu, který není podnikatel, za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

e) věc vyhovuje požadavkům právním předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Nemá-li věc tyto stanovené vlastnosti kupující má právo na bezplatné odstranění vady. Je-li to úměrné vzhledem k povaze vady, může kupující požadovat dodání nové věci bez vad, avšak pokud se vada týká pouze součásti věci, má kupující právo požadovat výměnu pouze této součásti. Není-li to možné, může kupující od smlouvy odstoupit. Neuplatní-li kupující žádný z výše uvedených nároků, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

V případě, že se jedná sice o odstranitelnou vadu, pro kterou ale kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má kupující právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti a také má právo od smlouvy odstoupit.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době 24 měsíců od převzetí. Toto neplatí:

a) u věci prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Prodávající odpovídá kupujícímu, který je podnikatelem za to, že věc nemá vady. Kupující má povinnost oznámit prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

Je-li vadné plnění nepodstatný porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci, volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.

Práva vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady musí kupující uplatnit prodávajícího bez zbytečného odkladu na adrese jeho provozovny, nebo e-mailem uvedeným na webových stránkách prodávajícího, přijetí tohoto e-mailu prodávající kupujícímu neprodleně potvrdí. 

Případné spory mezi kupujícím a prodávajícím lze řešit mimosoudní cestou. Spotřebitel může za tímto účelem oslovit Českou obchodní inspekci. Více informací naleznete na http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

Prodávající negarantuje léčebné účinky prodávaného zboží. Prodávající odpovídá za zdravotní nezávadnost zboží.

 

V Praze dne 11.07.2016

Upozornění: Vážení zákazníci, od 1.3.2017 nelze platit v naší vzorkovně v hotovosti. Platba je možná nejběžnějším způsobem a to na dobírku službou GLS, nebo převodem. Děkujeme za pochopení.

Obsah košíku

košík je prázdný

Přihlášení

Přihlášení
jméno
Heslo

ÚVOD

q

NOVINKY:

Fontána polodrahokam

n

m

Zahradní fontány

glob

Vůně Durance do fontán

již brzy v nabídce...

d

Spolehlivá firma
Dolní navigace